Informace o službě

Sociálně terapeutické dílny
Jsou ambulantní terénní službou s dopoledním a odpoledním provozem s kapacitou 38 uživatelů. Služby jsou poskytovány bezplatně, hradí se pouze náklady za fakultativní služby.

 

Poslání
Sociálně terapeutické dílny Domova Jistoty, p. o. v Bohumíně dlouhodobě a pravidelně podporují klienty při vytváření a zdokonalování pracovních dovedností, návyků, samostatnosti a při sociálním začleňování. Sociálně pracovní terapie vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, chrání důstojnost a usiluje o přípravu klienta na zapojení do chráněného či otevřeného trhu práce.

 

Cíle služby

 • Podpora ve získání, obnovení a udržení pracovních návyků a dovedností,
 • Podpora klienta v navazování a udržení sociálních vztahů a vazeb i mimo sociální službu,
 • Podpora v aktivním využití dne, seberealizaci a naplnění volného času,
 • Podpora v péči o sebe, ve získávání sebedůvěry a samostatnějším rozhodování

 

Komu je služba určena
Sociální služba je určena dospělým osobám ve věku 18 – 64 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění – schizofrenie, poruch s trvalými bludy, afektivních poruch, či organické poruchy s bludy podobné schizofrenii, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Do okruhu osob, kterým je služba určena, nepatří osoby:

se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a pracovní podmínky.

 

Sociální služba poskytuje následující základní činnosti:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

Nabídka činností v sociálně terapeutických dílnách

 • Šicí a tkalcovskou dílna (šití na šicím stroji Singer, ruční šití, vyšívání, práce  na tkalcovských stavech, drhání aj.)
 • Keramická dílna (práce s hlínou, glazurování, práce    na točířském kruhu, odlévání do forem.)
 • Péče o zeleň a pěstitelské činnosti (údržba zeleně, sázení, pěstování, péče o rostliny a zeleň.)
 • Tvůrčí dílna (pletení z pedigu, pletení z papíru, drátování, natírání, výrobky z papíru, origami, výtvarné techniky, ubrousková technika aj.)
 • Košíkářská dílna (pletení košíků a jiných výrobků z pedigu).
 • Výroba svíček (odlévání do forem, práce s parafínem v kovových ohradnících, zdobení svíček, balení aj.)
 • Práce se dřevem (dřevoopracující činnosti – smyrkování, broušení, řezání, tvorba jednoduchých výrobků ze dřeva, aj.)